Regulament campanii – Partigiano Restaurant

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIILOR PARTIGIANO

1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIILOR

1.1. Campaniile promoționale ale restaurantului Partigiano (denumite în continuare “Campaniile”) sunt organizate de MEDITERANEAN FOOD CONCEPT S.R.L. (“Organizatorul”/“Mediteranean”), cu sediul în sat Ciurea, comuna Ciurea, str. DJ248C, nr. 24A, județul Iași, cu număr în Registrul Comerțului J22/3565/2019, CUI RO 41930329.

1.2. Participanții la Campanii sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament oficial al Campaniilor (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”), care este disponibil public și gratuit pe www.partigiano.ro sau poate fi pus la dispozitie  (i) printr-un e-mail trimis la marketing@partigiano.ro, sau (ii) pe baza unei solicitări scrise în atenția Organizatorului, la sediul social mai sus indicat.

1.3. Redactarea Regulamentului Oficial, revendicarea, validarea câștigătorilor și expedierea premiilor vor fi realizate și operate de societatea MEDITERANEAN FOOD CONCEPT S.R.L.

1.4. Coordonarea mecanismului și a înscrierilor, gestiunea bazei de date aferente derulării Campaniilor și extragerea electronică a câștigătorilor vor fi realizate și operate prin intermediul societății MEDITERANEAN FOOD CONCEPT S.R.L.

1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial prin întocmirea unui act adițional, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior.

1.6. Partigiano este o marcă înregistrată a Mediteranean Food Concept SRL și este utilizată doar în scopuri de promovare. Partigiano nu este organizator sau coorganizator al acestei Campanii.

2. LOCUL SI DURATA CAMPANIILOR

2.1. Campaniile sunt organizate și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prezentul Regulament. 

2.2. Campaniile se vor desfășura în perioade diferite, anunțate de Organizator în materialele de promovare (denumite în continuare “Perioadele Campaniei”). Participanții se pot înscrie în Campanii exclusiv pe Perioada Campaniilor.

3. PRODUSELE PARTICIPANTE (PREPARATE ȘI PRODUSE PARTICIPANTE) 

3.1. Produsele participante la Campanii (în continuare “Produse Participante”), sunt preparatele și produsele din meniul restaurantelor Partigiano.

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Pot participa în Campanii persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani împliniți la data începerii Campaniilor, cu domiciliul sau resedința, chiar temporară, în România, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5.1 (în continuare “Participanții”). 

4.2. La Campanii nu au drept de participare următoarele persoane: 

a) prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Organizatorului.

b) prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajați) oricăror societăți implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Promoțiilor sau colaboratori ai Organizatorului.

c) membrii familiilor prepușilor menționați la punctele a) – b) de mai sus (însemnând copii, parinți, soț/soție, frate/soră).

d) persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 (optsprezece) ani împliniți până la data începerii Campaniilor.

5. MECANISMUL CAMPANIILOR

5.1. Pentru a participa la Campanii, Participanții trebuie să îndeplinească cerințele enunțate în fiecare Campanie și detaliate în materialele de prezentare ale Campaniilor. 

5.2. Neîndeplinirea completarea a cerințelor enunțate în fiecare Campanie și detaliate în materialele de prezentare ale Campaniilor duce la imposibilitatea participării la Campanii. Completarea câmpurilor obligatorii cu informații incorecte conduce la imposibilitatea contactării consumatorului și astfel, în acest caz, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul respectiv participantului, prin invalidare.

5.3. Materialele de prezentare ale Campaniilor vor fi prezentate pe paginile de socializare ale restaurantelor și pe site-ul www.partigiano.ro.

5.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și a interpreta înscrierile în Campanii, iar orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se soldează cu blocarea și eliminarea definitivă a Participantului în cauză și/sau anunțarea acestuia, la latitudinea Organizatorului. 

5.5. Organizatorul nu poate fi ținut responsabil pentru situațiile generate din culpa Participantului și/sau în care, din cauza timpului limitat până la încheierea Campaniilor, procedurile de verificare pentru orice situații care necesită verificarea elementelor identificatoare nu pot fi duse la bun sfârsit iar participanții implicați în verificări nu pot fi înscriși sau validați și după caz nu pot intra în baza de date pentru atribuirea premiilor disponibile la momentul respectiv. 

5.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul mesajelor de răspuns / informare pe parcursul derulării Campaniilor promoționale, fără o notificare prealabilă și fără întocmirea vreunui document aferent prezentului Regulament Oficial.

5.7. Desemnarea câștigătorilor se va realiza folosind site-ul random.org, conform procedurii stabilite în art. 6.2. din prezentul Regulament.

5.8. Toți participantii ale căror înscrieri sunt declarate câștigătoare vor primi o confirmare pe e-mail / pe paginile de socializare unde s-a efectuat înscrierea, prin care vor primi detalii despre premiul câștigat în cadrul Campaniilor și despre procedura de validare și de intrare în posesie a acestuia. 

5.9. Organizatorul va publica pe paginile de socializare de facebook și instagram numele căștigătorilor, precum și premiile câștigate de aceștia, în conformitate cu obligația impusă de lege privind campaniile publicitare, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la validarea câștigătorilor, fiind astfel o etapă obligatorie pentru implementarea Campaniilor.

6. PREMIILE ȘI VALOAREA ACESTORA. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

6.1. În cadrul Campaniilor Partigiano va acorda, folosind site-ul random.org, premiile incluse în materialele de prezentare ale fiecărei campanii. 

6.2. Extragerea căștigătorilor Campaniilor se va realiza folosind site-ul random.org, după cum urmează:

6.2.1. Fiecare înscriere la campanie va fi identificată cu un număr, astfel prima înscriere va avea numărul 1 până la ultima înscriere în campanie, care va avea cel mai mare număr. 

6.2.2. Extragerea câștigătorilor fiecărei campanii se va face aleatoriu din numerele înscrise, în mod automat, folosind site-ul www.random.org. 

6.3. Participanții la Campanii sunt validați ca fiind câștigători dacă au urmat cu succes toți pașii de înscriere așa cum sunt descriși în materialele de prezentare ale Campaniilor și în prezentul Regulament Oficial.

6.4. Premiile din aceasta Campanie nu sunt transmisibile și nu pot fi înlocuite. 

În mod special, Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea revendicării și a utilizării premiilor. 

6.5. Premiile acordate în cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate și expediate doar pe teritoriul României.

6.6. Dacă pe Perioada Campaniei nu se înscrie / nu participă niciun Participant sau se înscriu mai puțini Participanți decât numărul premiilor, atunci premiile Campaniei rămân la dispoziția Organizatorului.

6.7. Organizatorul nu are nicio obligație, sub nicio formă sau aspect, de a suplimenta numărul premiilor sau de a le înlocui. 

6.8. Organizatorul își rezervă dreptul ca în situația în care din motive independente de el, nu poate oferi în termenul prevăzut în regulament premiul indicat ca fiind câștigat de către participant, să poată oferi ca premiu un produs similar ca funcționalitate sau din aceeași categorie de produse, având o valoare comercială echivalentă.

6.9. Orice material comunicat de către Participanți în cadrul prezentei Campanii, sub orice formă (video, audio, text), în orice mediu (online, offline) trebuie să respecte condițiile prezentului Regulament, reglementările legale și bunele moravuri, să aibă un conținut decent, licit, nediscriminatoriu și relevant pentru prezenta Campanie și să nu încalce orice drepturi, inclusiv de autor și/sau de proprietate intelectuală, a unor terte părți. Participantul este în integralitate răspunzător pentru materialele comunicate și prejudiciile cauzate prin utilizarea și / sau diseminarea ilegală / în dauna unor terți a acestora, garantează că deține drepturi depline și nelimitate vizând materialele participante. În cazuri contrare, Organizatorul, la libera sa alegere, poate dispune măsuri de remediere necesare precum, fără a se limita la, eliminarea din Campanii și până la solicitarea acoperirii prejudiciilor cauzate. 

7. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA PREMIILOR

7.1. Până la validarea finală, un Participant ce a fost desemnat drept câștigător va fi numit “Potențial Câștigător” și trebuie să îndeplinească următorii pași pentru a fi declarat câștigător final. Neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a următoarelor etape de către un potențial câștigător, conduce la invalidarea acestuia.

7.2. Potențialul câștigător va fi contactat, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data desemnării câștigătorilor, pe e-mail sau pe rețeaua de socializare pe care s-a desfășurat Campania, oferindu-se informații despre modalitatea de revendicare a premiului câștigat. Organizatorul va efectua maximum 3 încercări în acest termen și în cazul în care potențialul căștigător nu poate fi contactat, acestuia i se va trimite un mesaj de notificare, fiind anunțat că are termen 24 de ore din acel moment pentru a contacta Organizatorul în vederea validării.

7.3. În cazul în care potențialul câștigător nu contactează Organizatorul în termenul specificat, acesta va fi invalidat, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, acesta din urmă având dreptul să organizeze o nouă extragere pentru desemnarea unui nou câștigător. 

7.4. Pentru revendicarea premiului, fiecărui potențial câștigător i se va solicita să:

a)    Își exprime acordul expres și neechivoc pentru colectarea, prelucrarea și introducerea datelor cu caracter personal ce urmează a fi comunicate în baza de date aferentă derulării Campaniilor, în vederea exclusivă a atribuirii și livrării premiului.

b)    Comunice dacă este / nu este angajatul uneia din companiile implicate în Campanii sau rudă de gradul I cu o persoană angajată;

c)    Confirme următoarele date: nume, prenume, telefon, adresa de livrare (dacă este cazul).

7.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica îndeplinirea condițiilor de participare impuse de fiecare Campanie, în vederea intrării în posesia câștigului. Neîndeplinirea acestor condiții va duce la invalidarea premiului, decizia de invalidare fiind la liberă alegere a Organizatorului.

7.6. În cazul în care pașii de revendicare au decurs corespunzător și potențialul câștigător a îndeplinit toate condițiile de participare, potențialul câștigător devine câștigător și are dreptul de a intra în posesia premiului iar Organizatorul efectuează livrarea premiului în maximum 30 de zile lucrătoare de la data validarii premiului. 

7.7. În vederea acordării premiului de către Organizator, se va semna și se va completa cu datele personale ale câștigătorului un proces-verbal de predare-primire premiu. Odată cu livrarea premiului, Organizatorul este eliberat față de câștigător de orice obligație născută în temeiul prezentului Regulament Oficial. 

7.8. În oricare din situațiile de mai jos se găsește un potențial câștigător, premiul acestuia va fi invalidat:

a)    Un potențial căștigător nu a îndeplinit toate cerințele de participare prezentate în materialele de promovare ale Campaniilor.

b)    un potențial câștigător furnizează la revendicare informații incomplete sau eronate.

c)    un potențial câștigător nu revendică premiul în termenul acordat.

7.9. Revendicarea premiilor Campaniilor nu implică automat obligativitatea participanților de a-și exprima acordul pentru utilizarea datelor personale în activități ulterioare de marketing direct.

7.10. Niciunul dintre premiile acordate potrivit Regulamentului Oficial nu poate fi înlocuit cu alte premii, excepție făcând situația prevăzută la 6.14. În cazul refuzului unui participant de a beneficia de premiul revendicat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va rămâne la dispoziția Organizatorului.

8. RESPONSABILITATE / LIMITAREA RĂSPUNDERII

8.1. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări de premii neconforme cu prezentul Regulament, sau care apar după termenele prevăzute în prezentul Regulament Oficial. 

8.2. Organizatorul Campaniilor nu își asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, pentru:

a)    Revendicările ce conțin date incomplete, inexacte sau incorecte;

b)    Situațiile în care contul, adresa de email sau numărul de telefon cu care s-a înscris un Participant nu pot fi identificate (cont inactiv, blocat, numărul de telefon este incorect, dezactivat, blocat, nu se află în aria de acoperire etc.) și ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participanții la Campanii în timpul precizat în Regulament conform regulilor prevazute în Regulament;

c)    Eventualele dispute legate de drepturile asupra mijloacelor de comunicare folosite la înscriere;

8.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în Campanii. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate. 

8.4. Prin înscrierea în Campanii, Participanții declară pe propria răspundere că au luat la cunostință și sunt de acord cu următoarele: 

a) Participantul este singurul răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea; 

b) Participantul declară că nu suferă de afecțiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă utilizarea premiului și că este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și Participantul poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și/sau a celor din jur; 

8.5. Organizatorul: 

a) nu este răspunzător pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul predării premiilor; 

b) este exonerat de către Participanți, acordul de voință al acestora fiind dat prin simpla participare la Campanii, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către aceștia în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor; 

c) nu sunt răspunzători de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către Participanți unor terți în legatură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

9. TAXE ȘI IMPOZITE

9.1. Cu privire la premiile acordate, Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători, în conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Orice obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu premiile câștigate sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor, cu excepția acelora care trebuie reținute la sursă conform prevederilor legale în vigoare, dacă acestea vor fi datorate.

9.2. Participanților la Campanii nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniilor (cheltuieli legate de achiziția Produsului Participant/ Produselor Participante, accesul la Internet în vederea înscrierii în Campanii pe website, cheltuieli poștale etc.).

10. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Pentru implementarea prezentei Campanii, în scopurile specifice indicate mai jos, Organizatorul prelucrează date cu caracter personal indicate în tabelul de mai jos:

Persoană vizată

Date cu caracter personal

Scop

Participant

Nume, Prenume, Număr de telefon, Adresă de livrare

Înscriere

Potențial Câștigător

Nume, Prenume, Număr de telefon, Adresă de livrare

Revendicarea si prevalidarea telefonica.

Câștigător 

Nume, Prenume, Număr de telefon, semnătură pe PV

Acordare și expediere premii

10.2. Prin simpla participare la Campanii, Participanții înțeleg că, în acest scop, datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Organizator în vederea organizării Campaniilor, extragerii, validării, anunțării câștigătorilor, atribuirii premiilor, precum și pentru  îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile și fiscale, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (în continuare “RGPD”).

10.3. Participanții înțeleg că prelucrarea datelor lor personale în condițiile și în scopul declarat prin acest Regulament Oficial este indispensabilă derulării Campaniei.

10.4. Baza de date realizată că urmare a derulării Campaniilor reprezintă proprietatea Organizatorului, pentru a-și îndeplini obligațiile în privința derulării Campaniilor.

10.5. Participanții la Campanii, în calitate de persoane vizate, își pot exercita următoarele drepturi, conform legii aplicabile în domeniul protecției datelor, anume: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa justiției sau Autorității de supraveghere competente, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a își retrage consimțământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acest Regulament.

10.6. Datele personale ale Participanților sunt prelucrate de către Organizator în temeiul relației contractuale ce este stabilită prin acceptarea Regulamentului Campaniilor, în scopul desfășurării Campaniilor, validării, atribuirii premiilor, anunțării publice a câștigătorilor. De asemenea, datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniilor sunt prelucrate și în scopul respectării prevederilor legislației financiar-contabile și fiscale, precum și de arhivare.

10.7. Fiecare participant confirmă că a înțeles că prezentele Campanii se desfășoară prin intermediul unor platforme și / sau aplicații digitale online (precum, fără a se limita la, formulare și conturi deținute de website-uri, rețele de socializare, messagerie instant, programe computerizate de extragere aleatorie automată, aplicații de monitorizare de tip cookie etc). Aceste platforme și / sau aplicații online publică și folosesc propriile politici cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Participanții având obligația de a se informă cu privire la acestea, Organizatorul neavând nicio responsabilitate în acest sens față de Participanții înscriși în prezentele Campanii.

10.8. Revendicare premiilor Campaniilor nu implică obligativitatea Participanților de a-și exprimă acordul pentru utilizarea datelor personale în activități ulterioare de marketing direct. În măsura în care Participantul ar consimți la primirea de la Organizator, în viitor, a informațiilor privind produsele și inițiativele Organizatorului sau membrilor grupului Organizatorului, exprimându-și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicări ulterioare de marketing, aceste date vor fi prelucrate de Organizator până la exercitarea dreptului de opoziție de către aceștia sau la retragerea acordului exprimat anterior. Retragerea consimțământului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor.

10.9. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestor Campanii promoționale vor putea fi dezvăluite de Organizator către partenerii contractuali ai acestuia (acestea urmând să fie utilizate strict în limitele și conform instrucțiunilor stabilite de Organizator), companiilor din același grup cu Organizatorul, autorităților competențe în cazurile în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare, precum și publicului (în cazul câștigătorilor). Organizatorul poate transfera datele cu caracter personal în alte state din cadrul sau din afara Uniunii Europene (de ex., altor companii din același grup). 

10.10. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții la campanii înțeleg ca datele lor personale vor intra în baza de date a Organizatorului, în scopul derulării Campaniilor, pentru validarea și atribuirea premiilor acordate în cadrul Campaniilor, dar și pentru îndeplinirea obligațiilor impuse de lege Organizatorului.

10.11. Pentru exercitarea drepturilor prevazute de GDPR, Participanții vor trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, în scris, datate și semnate, la adresa din sat Ciurea, comuna Ciurea, str. DJ248C, nr. 24A, județul Iași, sau la adresa de e-mail marketing@partigiano.ro.

10.12. Dupa soluționarea eventualelor cereri, reclamații privind prelucrări nejustificate, în măsura în care acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi procesate în niciun mod, cu excepția cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Organizatorului sau atunci când există un interes legitim.

10.13. Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricarei forme de prelucrare ilegală. Participanții la aceste promoții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le-au citit și le-au înțeles integral.

10.14. Organizatorul ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada necesară pentru scopurile stabilite în prezentul Regulament. Pentru îndeplinirea de către Organizator a obligațiilor legale, juridice și fiscale, datele de înregistrare ale Participanților vor fi colectate și reținute, după cum urmează: a) Datele câștigătorilor premiilor, indiferent de valoarea premiului, vor fi prelucrate și / sau păstrate de Organizator pe durata și după încetarea campaniilor, pe o durată de minim 3 ani și 6 luni și până la 6 ani; b) Datele Participanților necâștigători vor fi prelucrate și / sau păstrate de către Organizator pe durata campaniei și pe o durată de 90 de zile calendaristice de la sfârșitul perioadei campaniei. La expirarea termenului de 90 de zile anterior menționat, Organizatorul vor șterge / distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare. Dacă termenul de 90 de zile calendaristice se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se va împlini în prima zi lucrătoare ulterioară acestuia.

11. ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

11.1. Campaniile pot înceta înainte de termen numai în cazuri temeinic justificate, precum în caz de forța majoră definit conform Secțiunii 14, sau al imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Campaniile. 

11.2. Încetarea Campaniilor înainte de termen va fi facută publică, prin aceeași modalități în care a fost făcut public și prezentul Regulament Oficial.

12. SESIZĂRI ȘI LITIGII

12.1. În vederea soluționării sesizărilor de orice natură, participanții la Campanii pot adresa Organizatorului, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la închiderea Campaniilor, o solicitare scrisă prin e-mail la adresa de e-mail marketing@partigiano.ro sau prin poștă la adresa sediului social menționat la punctul 1.1., cu indicarea numelui Campaniei. 

12.2. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

13. FORȚA MAJORĂ

13.1. În scopul acestui Regulament Oficial, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. 

13.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniilor, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă va invoca forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice acest aspect Participanților în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră, prin mijloace de comunicare disponibile. 

13.3. În înțelesul prezentului Regulament Oficial, constituie cazuri de forță majoră următoarele evenimente, dar fără a se limita la acestea:

a)    pierderea bazelor de date care conțin înscrierile în Campanie;

b)    avarierea sistemului informatic de stocare a datelor și alocare a premiilor;

c)    tentative de fraudă a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

d)    orice reglementare care poate aparea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului Oficial și care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

Prezentul Regulament Oficial, împreună cu Anexele sale, a fost redactat de către Organizator cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, modificată.

Organizator,

MEDITERANEAN FOOD CONCEPT S.R.L.

Call Now ButtonDă-ne comanda!